Notă de informare pentru candidați

1. Operatorul de date cu caracter personal

Policolor SA, denumit în cele ce urmează Policolor sau Societatea, este o persoană juridică română, cu sediul în București, Bd. Timișoara, nr. 98, sector 6, înmatriculată la Registrul Comerțului J40/205/1991, având CUI RO 326318, în calitate de operator de date și potențial angajator, prelucrează datele dumneavoastră cu caracter personal, în conformitate cu prevederile Regulamentului (UE) nr. 679 din 27 aprilie 2016 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date și de abrogare a Directivei 95/46/CE (Regulamentul general privind protecția datelor –”GDPR”) ale Legii nr. 190/2018 privind măsuri de punerea în aplicare a Regulamentului General privind protecția datelor și ale oricăror alte reglementări legale aplicabile privind prelucrarea și protecția datelor cu caracter personal, cu bună-credință și în realizarea scopurilor specificate în prezenta ”Notă de informare”.

2. Persoanele vizate de prelucrare și datele cu caracter personal

În calitate de candidat (”persoana vizată”) pentru un post deschis în cadrul Policolor (”Operator”), acesta poate prelucra următoarele tipuri de date cu caracter personal cu privire la dumneavoastră:
a) date personale de identificare: nume, prenume, adresa de domiciliu/reședință, data nașterii, numărul de telefon, adresă de e-mail, naționalitate, cetățenia, datele din cartea de identitate sau pașaport, CNP, serie și număr C.I./Pașaport, fotografia sau alte date de identificare în măsura în care sunt incluse în CV-ul dumneavoastră (în anumite momente din procesul de recrutare și pentru anumite poziții);
b) date care permit verificarea condițiilor de eligibilitate și de selecție aferente procesului de recrutare: informațiile incluse în actele de studii, atestate/certificate profesionale sau atestate emise de autoritățile de reglementare, specifice postului, vizele de ședere în țară, referințe, note de interviu, experiența profesională;
c) condiții de angajare: evidențe privind oferta de muncă, cum ar fi, dar fără a se limita la informații privind salariul propus și oferit/solicitat, bonusuri, beneficii, durata perioadei de probă, etc;
d) date privind sănătatea: detalii privind eventuale dizabilități sau restricții de muncă ale persoanei vizate, dacă este cazul;
e) date referitoare la cazierul judiciar: în cazurile în care Policolor hotărăște această condiție, prelucrarea având la bază îndeplinirea unei obligații legale;
c) condiții de angajare: evidențe privind oferta de muncă, cum ar fi, dar fără a se limita la informații privind salariul propus și oferit/solicitat, bonusuri, beneficii, durata perioadei de probă, etc;
d) date privind sănătatea: detalii privind eventuale dizabilități sau restricții de muncă ale persoanei vizate, dacă este cazul;
e) date referitoare la cazierul judiciar: în cazurile în care Policolor hotărăște această condiție, prelucrarea având la bază îndeplinirea unei obligații legale;
Categoriile mai sus menționate sunt solicitate specific doar în acele poziții unde informațiile respective sunt necesare, astfel este posibil ca în marea majoritate a pozițiilor deschise în Societatea noastră, categoriile să fie mai reduse.

3. Sursa datelor

Informațiile vor fi transmise de dvs. Direct către noi sau pot fi colectate indirect de la terțe părți, cum ar fi platforme electronice profesionale pe care le putem utiliza pentru promovarea posturilor disponibile în cadrul Policolor, de exemplu: e-Jobs, Best Jobs, prin intermediul paginii noastre de Facebook sau LinkedIn sau la secțiunea special destinată acestui scop din cadrul paginii noastre web: https://www.policolor.ro/cariere/locuri-de-munca/, la secțiunea ”cariere”, CV-ul – Policolor, unde veți regăsi un formular care va trebui completat în vederea trimiterii candidaturii, formular la care aveți posibilitatea să adăugați și CV-ul și scrisoarea de intenție.
De asemenea, putem genera anumite date în legătură cu dumneavoastră, cum ar fi notele de interviu pe care le luăm în cursul întâlnirii cu dumneavoastră.

4. Scopuri și temeiuri juridice ale prelucrării datelor cu caracter personal

Policolor prelucrează datele mai sus menționate în următoarele scopuri:
a) În vederea selectării candidaților de interes pentru Policolor, în etapa premergătoare recrutării, respectiv în etapa depunerii CV-ului de către candidat prin orice mijloc, prin aplicarea pe un post publicat de către Policolor pe website-ul propriu sau pe un alt website de profil, sau în orice altă modalitate, temeiul juridic îl constituie art. 6 alin. 1 lit. b GDPR sau art. 9 alin. 2 lit. h (pentru datele vizând starea de sănătate), respectiv consimțământul explicit, liber, informat, necondiționat, al candidatului exprimat la momentul depunerii CV-ului și/sau al aplicării efective pe un website.
b) În vederea recrutării candidaților de interes pentru Policolor, în etapa recrutării propriu-zise, atunci când operatorul derulează și alte activități specifice procesului recrutării decât analizarea CV-ului, cum ar fi interviuri, teste, apeluri telefonice etc.
Temeiul juridic îl constituie:
a) efectuarea de demersuri în vederea încheierii contractului de muncă și a executării acestuia (art. 6 alin. 1 lit. b GDPR);
b) îndeplinirea unei obligații legale (art. 6 alin. 1 lit. c din GDPR), cum ar fi în vederea examinării prealabile a dreptului/permisului de muncă în România, prelucrarea cazierului judiciar, etc.
c) consimțământul candidatului, în ceea ce privește prelucrarea datelor de sănătate (art. 9 alin. 2 lit. h) GDPR).

5. Durata prelucrării datelor

Datele dumneavoastră cu caracter personal vor fi stocate pe o perioada limitată de timp și în conformitate cu condițiile și prevederile legale, astfel:
a) în situația în care CV-ul dumneavoastră nu prezintă interes pentru Policolor, acesta va fi șters din baza de date în termen de 120 de zile de la data primiri lui;
b) în situația în care CV-ul dumneavoastră prezintă interes pentru un alt post pe care Policolor îl are în recrutare decât cel pentru care ați candidat sau în cazul în care CV-ul prezintă interes pentru Policolor, dar Policolor nu are în prezent un post vacant compatibil cu pregătirea și/sau experiența dumneavoastră, CV-ul va fi șters din baza de date în termen de 12 luni de la data primiri acestuia, exceptând situația în care Policolor vă contactează și vă dați acordul pentru continuarea procesului de recrutare pentru alt post sau pentru păstrarea datelor pentru o eventuala prelucrare viitoare;
c) în cazul în care CV-ul prezintă interes pentru Policolor, dar cu toate acestea nu deveniți angajatul Policolor, datele dumneavoastră cu caracter personal se vor păstra pe o perioadă de 12 luni de la data încetării procesului de selecție în ceea ce vă privește;
d) în cazul în care deveniți angajat Policolor, datele dumneavoastră cu caracter personal vor fi păstrate atât pe durata desfășurării procesului de recrutare, până la momentul angajării, cât și după această dată, în dosarul de personal, și vor fi prelucrate în conformitate cu prevederile Notei de informare vizând prelucrarea datelor dumneavoastră în calitate de salariat, ce va fi comunicată la momentul angajării.
La expirarea termenului de prelucrare, datele cu caracter personal vor fi șterse.

6. Necesitatea datelor cu caracter personal

Nu vă revine nicio obligație legală sau contractuală de a ne pune la dispoziție date cu caracter personal, însă, fără aceste date, nu putem să va contactăm și să vă includem în procesul de selecție a candidaților. În plus, dacă veți fi selectat, datele dumneavoastră vor fi necesare pentru evaluări ulterioare și încheierea contractului de muncă. În orice caz, vă veți putea retrage oricând candidatura depusă la noi, indiferent de faza în care se află procesul de recrutare.
Datele dvs. vor fi divulgate în cadrul Societății doar către persoanele care au în atribuțiile de serviciu sarcini legate de gestionarea personalului (membrii departamentului de Resurse Umane) sau către managementul societății sau alte persoane care au nevoie de acces la Datele dvs. pentru a-și îndeplini atribuțiile specifice.
Societatea poate, de asemenea, să prezinte Datele dvs. unor terțe părți care furnizează servicii tehnice și organizaționale în legătură cu activitățile legate de resursele umane sau către consultanții Societății în scopurile menționate în această Notificare.
Societatea va exercita o diligență adecvată în selectarea furnizorilor de servicii și va solicita ca acești furnizori să mențină măsurile de securitate tehnice și organizaționale adecvate la un nivel similar pentru a vă proteja datele și pentru a le procesa în conformitate cu dispozițiile legale aplicabile.
Societatea poate, de asemenea, să dezvăluie datele dvs. autorităților, după cum este necesar sau permis de prevederile legale și/sau hotărâri ale instanțelor.
În aceste condiții, destinatarii datelor cu caracter personal pot include:
• Instituții de asigurări sociale;
• Furnizorii de asigurări și/sau servicii de sănătate;
• Autoritățile fiscale, inclusiv Ministerul de Finanțe;
• Organismele și instituțiile publice, în cazul în care se aplică o obligație statutară sau de reglementare;
• Alte instituții de credit și servicii financiare sau instituții similare cărora le dezvăluim date personale pentru a realiza relația de munca (de exemplu, pentru plăți salariale, pentru beneficii);
• Auditorii și inspectorii fiscali;
• Organele de urmărire penală;
• Instanțele judecătorești.

7. Transferul Datelor in afara UE sau SEE

Societatea nu va transfera Datele în afara Uniunii Europene sau a Spațiului Economic European.

8. Securitatea datelor

Societatea menține măsurile de securitate fizice, tehnice și organizatorice pentru a proteja Datele împotriva distrugerii, pierderii, modificării, dezvăluirii, restricționării sau accesării ilegale sau neautorizate, indiferent unde sunt procesate.

9. Drepturile persoanei vizate

În conformitate cu dispozițiile aplicabile în ceea ce privește datele personale, vă informăm că aveți următoarele drepturi, care pot fi exercitate prin adresarea unei cereri în acest sens utilizând datele de contact indicate în Secțiunea (10) de mai jos:
1. Dreptul de acces la Datele prelucrate;
2. Dreptul de a solicita rectificarea sau ștergerea Datelor;
3. Dreptul de a solicita restricționarea prelucrării;
4. Dreptul de a vă opune prelucrării;
5. Dreptul de a nu fi supus unei decizii automate, inclusiv profilare;
6. Dreptul la portabilitatea datelor;
7. Dreptul de a depune plângere în fața Autorității Naționale de Supraveghere a Prelucrării Datelor și de a vă adresa instanțelor de judecată competente.
Aceste drepturi nu sunt absolute și fără limită de exercitare, acest lucru însemnând că dacă în urma analizării cererii dumneavoastră o vom găsi neîntemeiată, o vom respinge. Desigur, vom explica motivele respingerii, iar dumneavoastră veți putea înainta, dacă veți considera oportun, plângere în fața Autorității de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal (ANSPDCP), la următoarele date de contact:
Web page: www.dataprotection.ro
Adresa e-mail: anspdcp@dataprotection.ro
Tel.: 40.318.059.211/ +40.318.059.212

10. Date de contact responsabil protecția datelor

În considerarea dispozițiilor legale aplicabile, Societatea a desemnat un Responsabil cu Protecția Datelor, pe care îl puteți contacta, în cazul oricăror nelămuriri, întrebări sau solicitări, la adresa de e-mail: gdpr@policolor.ro
Puteți, de asemenea, să ne scrieți folosind următoarele date de contact:
Adresa: Bd. Tudor Vladimirescu nr. 29A, et. 6, Clădirea AFI Tech Park 1, sector 5, București, cod poștal 050881.
Responsabil cu protecția datelor : Șerban Popa/Ștefan Iancu
Telefon: 021 345 17 30
Vom depune toate diligențele pentru a vă răspunde la solicitare în termen de 30 de zile din momentul primirii acesteia, conform dispozițiilor GDPR. Acest termen poate fi totuși prelungit în funcție de complexitatea cererii, volumului mare de cereri primite într-o anumită perioadă sau imposibilitatea de a identifica persoana solicitantului într-un termen util, caz în care vă vom informa privitor la aceasta situație.

11. Întrebări sau solicitări

Dacă aveți întrebări cu privire la această Notificare sau doriți (i) să accesați sau să revizuiți datele dvs. sau să aflați mai multe informații în legătură cu acestea sau (ii) să faceți alt tip de solicitare legată de datele dvs., vă rugăm să contactați responsabilul cu protecția datelor cu caracter personal.

Versiune actualizată la data de 10.09.2021